GEMEENTEBLADVaststelling Wijzigingsplan ‘Pastoerswei’ aan de Lindenstraat te Vaals

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Vaals

Geplaatst op Lokaalnieuwsvaals.nl op: 2-3-2024

  1. Bekendmakingen Vaals
  2. GEMEENTEBLADVaststelling Wijzigingsplan ‘Pastoerswei’ aan de Lindenstraat te Vaals

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Vaals maken bekend dat zij hebben besloten om het bestemmingsplan voor het perceel Lindenstraat ongenummerd te Vaals, plaatselijk bekend als ‘de Pastoerswei’, te wijzigen. Op 21 februari 2021 heeft de gemeenteraad van Vaals het bestemmingsplan ‘Pastoerswei’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan vormt het nieuwe planologisch kader voor de bouw van 18 levensloopbestendige (senioren)woningen met bijbehorende voorzieningen. In dit bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waarmee het college van B&W onder voorwaarden bevoegd is het bestemmingsplan te wijzigen ten aanzien van de plaats van de bestemmingsgrenzen. Ter uitwerking van deze bevoegdheid heeft het college het ‘wijzigingsplan Pastoerswei’ vastgesteld.De aanleiding hiervoor is gelegen in de voorbereiding van de aanleg- en bouwwerkzaamheden, waarbij is geconstateerd dat enkele onderdelen van het plan (verkeersontsluiting, parkeerplaatsen en groene invulling) op enkele plekken de bestemmingsgrenzen overschrijden, als gevolg van het streven naar een optimale inpassing van het bouwplan en de daarbij behorende infrastructuur en groeninpassing. De bestemmingen waarvan de wijzigingen van de begrenzing plaatsvinden zijn ‘Groen’, ‘Verkeer - Verblijfsgebied’ en ‘Wonen’. De wijzigingen die plaats vinden zijn alle van ondergeschikte aard en hebben met name betrekking op een optimaliseringsslag van het beoogde bouwplan. Door deze aanpassingen wordt de ontsluitingsweg beter ingepast, krijgen enkele woonpercelen een logischere begrenzing, wordt de begrenzing van het parkeerterrein op het binnenterrein aangepast en lopen de verschillende functies vloeiender in elkaar over. Er is geen sprake van verlegging van de ontsluitingsweg c.q. het verblijfsgebied, vergroting van bouwmogelijkheden of vermindering van parkeerplaatsen. Na vaststelling door het college maakt het wijzigingsplan deel uit van het bestemmingsplan Pastoerswei (‘moederplan’). Met de wijziging van de bestemming vervalt de onderliggende bestemming uit het moederplan.Inzage Het ontwerp-wijzigingsplan heeft met ingang van 1 december 2023 voor een periode van 6 weken voor zienswijzen ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het vastgestelde wijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en vaststellingsbesluit liggen met ingang van 1 maart 2024 gedurende zes weken (tot en met 18 april 2024) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) van het gemeentehuis van Vaals. De planstukken (verbeelding, toelichting, planregels) zijn ook in te zien via https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart en/of www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.0981.WPPastoerswei-VG01).Beroep Gedurende voornoemde termijn van zes weken kan door een belanghebbende tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt, op grond van artikel 3.9a, vierde lid van de Wet ruimtelijke ordening in werking met ingang van de dag na die, waarop de beroepstermijn afloopt. Ook kunt u tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening indienen, waardoor de inwerkingtreding van het besluit wordt opgeschort, totdat op het verzoek is beslist. Bij het indienen van een beroepschrift of voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Unknown

 Lokaalnieuwsvaals.nl Redactie

Lokaalnieuwsvaals.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Vaals. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Vaals

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.