Aanvraag vergunning voor Gedeeltelijk intrekken vergunning Wet natuurbescherming, Mamelis 21 te Lemiers, kadastraal gemeente Vaals, sectie F, nummer 523

Bekendmaking voor overig in Vaals

Geplaatst op Lokaalnieuwsvaals.nl op: 12-03-2024

  1. Bekendmakingen Vaals
  2. Aanvraag vergunning voor Gedeeltelijk intrekken vergunning Wet natuurbescherming, Mamelis 21 te Lemiers, kadastraal gemeente Vaals, sectie F, nummer 523

overig Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)Reguliere voorbereidingsprocedure Het college van burgemeester en wethouders van Vaals bekend dat een besluit is genomen: Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) Voor: verzoek gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) Locatie: Hof van Mamelis B.V., Mamelis 21, 6295 NA Lemiers Datum besluit: 29 februari 2024 Zaaknummer: Z2024-00001094 Het besluit is op 29 februari 2024 verzonden aan de aanvrager. Inzage Het besluit en de bijbehorende stukken liggen tijdens werkdagen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Vaals ter inzage van 11 maart 2024 t/m 22 april 2024. Rechtsbescherming Als het besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u van 11 maart 2024 t/m 22 april 2024 bezwaar maken. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: College van burgemeester en wethouders van Vaals, Postbus 450, 6290 AL Vaals. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden aan de aanvrager. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst. Informatie RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Unknown

 Lokaalnieuwsvaals.nl Redactie

Lokaalnieuwsvaals.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Vaals. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Vaals

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.